Terug naar overzicht

Avans geslaagd voor instellingstoets

De kwaliteitsbewaking bij Avans is op orde. Dat oordeelt een visitatiecommissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) die de hogeschool heeft doorgelicht op kwaliteitszorg. Het oordeel geldt voor een periode van zes jaar.

De positieve uitslag betekent dat bij opleidingsaccreditaties allerlei organisatie- en beleidsaspecten niet worden meegenomen. De opleidingen worden alleen beoordeeld op inrichting en uitvoering van onderwijs en toetsing.

Avans was vooraf niet 100 procent zeker van een goede beoordeling. ‘We hebben nooit het gevoel gehad we gaan af’, zegt Annemieke Voets, projectleider van de instellingstoets kwaliteitszorg. ‘Maar er had ook een tussenuitslag kunnen komen. Een goedkeuring onder voorwaarde, dan zou de NVAO over een jaar terugkomen.’

Scherpe vragen
Vooral over de centrale aansturing en decentrale uitvoering bij Avans werden scherpe vragen gesteld. ‘Het is moeilijk uit te leggen waar centraal en decentraal elkaar ontmoeten’, zegt Voets.

Ook plaatste de visitatiecommissie kanttekening bij de span of control van een aantal academies. ‘Die is te groot. Let wel de toets is afgenomen vóór de academiesplitsing.’

Organisatiestructuur
Een ander punt van aandacht is de organisatiestructuur van de hogeschool. ‘Avans heeft een twee lagenstructuur. De academiedirectie moet een grote groep mensen aansturen. Een aantal academies werkt met de rol van coördinatoren. De NVAO vindt dat Avans helder moet omschrijven wat die rol wel en niet inhoudt.’

Volgens Voets is het College van Bestuur samen met academiedirecteuren nu een discussie aan het voeren over de rol van coördinatoren binnen de academies.

Visie op kwaliteit
De NVAO doet nog meer aanbevelingen. Zo mag Avans de uitgesproken visie op kwaliteit meer uitdragen. Een andere aanbeveling is om het aantal indicatoren in het meerjarenbeleidsplan te verminderen. Hierdoor worden prioriteiten duidelijker. En de NVAO vraagt zich verder af of de examencommissies voldoende worden gefaciliteerd. Avans heeft deze laatste twee punten al opgepakt.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?