Terug naar overzicht

#AMR2017 René Warnaar: ‘Ik geloof stellig dat wij kwaliteit verkwanselen door flexibele schil’

Op 29, 30 en 31 mei zijn de verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad. Studenten en medewerkers kunnen via verkiezingen.avans.nl een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun geleding. De twaalf kandidaten uit beide groepen met de meeste stemmen, worden direct verkozen tot de raad.

De kandidaten schreven onderstaand artikel om zich voor te stellen.

René Warnaar
Docent Academie voor Financieel Management (AFM) Den Bosch

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor de Avans Medezeggenschapsraad?
“Een organisatie bestaat niet voor zichzelf. Een onderwijsorganisatie wordt vooral  gevormd door studenten, docenten en medewerkers. Samen met het College van Bestuur dragen zij de organisatie en maken die tot wat zij is. Een goede vorm van medezeggenschap met behulp waarvan invloed kan worden uitgeoefend op het totale reilen en zeilen van de organisatie lijkt mij essentieel om voor studenten een aangename studiesfeer en voor medewerkers en docenten een eveneens aangename werksfeer te scheppen.
De medezeggenschapsraad heeft een adviserende en, daar waar het bepaalde besluiten betreft, een instemmende functie binnen onze onderwijsorganisatie. De afgelopen jaren heeft de medezeggen-schapsraad zich in opbouwende zin kritisch met het beleid van het College van Bestuur bezig gehouden. Dat leidde soms tot stevige discussies. Niettemin stond daar steeds het belang van studenten, onderwijsgevenden en medewerkers voorop.
De afgelopen zittingsperiode heb ik deel uitgemaakt van de medezeggenschapsraad. Ik heb getracht daar waar mogelijk de belangen van het personeel, in de meest brede zin van het woord,  zo goed mogelijk te behartigen. Zoals boven reeds gezegd; ik geloof bepaald dat een organisatie als Avans gediend is met een actieve en door zowel studenten als medewerkers gedragen medezeggenschap. Ik wil mij daar ook de komende vier jaren sterk voor maken.”

Dit wil ik veranderen bij Avans:
“Avans is een goedlopende en succesvolle onderwijsorganisatie. Dat neemt niet weg dat er altijd ruimte is voor verbetering. Ten behoeve van het onderwijs zou ik de internationalisering, méér dan nu het geval is, willen stimuleren. Niet alleen bij die academies en opleidingen die een internationaal karakter hebben maar bij alle academies. Méér internationale studenten bij ons, méér van onze studenten naar het buitenland.
De afgelopen weken kwam het begrip “flexibele schil” bij een aantal academies aan de orde. Veelbelovende jonge docenten zagen in verband met bezuinigingen hun eenjarig contract niet verlengd. Een andere categorie kon na de tijdelijke contracten te hebben doorlopen niet in vaste dienst worden aangenomen. Ik vind dat jammer, natuurlijk voor de jonge collega’s die het betreft, maar ook voor de organisatie zelf. Ik geloof stellig dat wij daarmee kwaliteit verkwanselen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ik ben trouwens sowieso van oordeel dat die flexibele schil, je kunt er niet helemaal zonder, tot een absoluut minimum moet worden beperkt.
Senior docenten, de categorie waartoe ik behoor, dienen tot hun 67e jaar door te werken. Voor de een levert dat geen probleem op, de ander heeft daar grote moeite mee en zou graag eerder willen stoppen. Los van de bestaande regelingen zou ik ervoor willen pleiten om het eerder stoppen voor senioren aantrekkelijker te maken in combinatie met een “jong voor oud-regeling”. Iedere senior docent die stopt (uiteraard vrijwillig), maakt plaats voor een jongere collega.”

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
“In ieder geval moet iedereen gaan stemmen. Op wie , daar ga ik niet over. Een hoge opkomst bij de komende verkiezingen geeft de medezeggenschapsraad een legitimatie jegens het College van Bestuur, maar ook jegens de Raad van Toezicht. Juist een sterke legitimatie waaruit blijkt dat de medezeggenschapsraad daadwerkelijk wordt gedragen maakt het mogelijk om de medezeggenschap nog beter voor het voetlicht te brengen.

Ik hoop veel stemmen te vergaren. Ik ga de komende jaren mijn uiterste best doen om de belangen van mijn achterban te verdedigen.”

 

Benieuwd naar de andere kandidaten? Zie punt.avans.nl/medezeggenschap

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?