Terug naar overzicht

Begroting 2018: AMR vraagt om meetbare doelen

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) moet voor het eind van dit jaar instemmen met de begroting 2018. In de oordeelsvormende vergadering met vice-bestuursvoorzitter Diederik Zijderveld plaatst de raad diverse kanttekeningen bij de financiële plannen van het College van Bestuur.

Sinds vorig jaar hebben medezeggenschapsraden van hoger onderwijsinstellingen instemmingsrecht op de begroting. Maar het blijft zoeken naar waar ze precies wel of niet een oordeel over mogen vellen. Dat blijkt ook uit de oordeelsvormende vergadering van de AMR met Diederik Zijderveld en Ton Christophersen, directeur van de Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie.

‘Kunnen wij instemmen met deze begroting als nog niet alle academieraden akkoord zijn?’

Hoofdlijnen
“Kunnen wij instemmen met deze begroting als nog niet alle academieraden akkoord zijn?”, vraagt docentlid Fredo Salewetti zich meerdere keren af. Hij doelt hiermee op de academieraden van de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St. Joost en de Academie voor Deeltijd die nog in overleg zijn met hun directie. “Worden zij niet voor een voldongen feit geplaatst als wij nu akkoord gaan?” De AMR stemt alleen mee met de hoofdlijnen van de Avansbegroting, het zijn de deelraden die invloed hebben op de afzonderlijke businessplannen, zo legt Zijderveld uit.

‘Ik wil de diverse uitgaven langs een meetlat kunnen leggen. Wat moeten gedane investeringen uiteindelijk opleveren?’

Avans werkt voortaan met lumpsum financiering voor academies. Daarnaast investeert het College van Bestuur via additioneel budget in een aantal Avansbrede projecten. Bij de AMR-leden is, gezien de nieuwe situatie, behoefte aan meetbare doelen. “Ik wil de diverse uitgaven langs een meetlat kunnen leggen. Wat moeten gedane investeringen uiteindelijk opleveren? Dat kan ik niet uit deze begroting halen”, zo verwoordt docentlid Mustapha Aoulad Hadj de mening van meerdere raadsleden.

Ambitie 2020
“We hebben duidelijke richtlijnen afgesproken. Dat is namelijk de Ambitie 2020 en de onderliggende visies op onderwijs, onderzoek en valorisatie”, antwoordt Zijderveld. “Dat is waar we naartoe werken. Met die plannen heeft de raad eerder ingestemd.”

Maar op welke basis wordt het budget dan verdeeld over academies? Wat is de verdeelsleutel, wil de raad weten. Zijderveld verwijst daarvoor naar de eerder besproken planningsbrief van mei: “Daarin staan duidelijk de parameters waar wij vanuit gaan.”

Meer toelichting
Docentlid Joost Overeem zou toch graag meer toelichting bij de begroting zelf willen. “Er liggen allerlei documenten ten grondslag aan de begroting, maar ik zou graag willen dat het College iets van de context toelicht bij het document zelf.” Zijderveld geeft aan dat het College over additionele projecten al informatie naar de raad gestuurd heeft.

Ook AMR-voorzitter Jacques Pijnappels pleit voor meetbare doelen. “We hebben vaker meegemaakt dat er veel geld wordt gestoken in meerjarenbeleidsplannen en dat het lastig is om op te halen wat het uiteindelijk rendement is.”

‘Het onderwijs staat niet meer zes jaar stil’

Curriculumvernieuwing
De raad merkt verder op dat academies geen geld meer krijgen voor grootschalige curriculaire vernieuwingen, waar dat voorheen nog wel zo was. “We merken in de praktijk dat opleidingen continu bezig zijn met curriculumvernieuwing”, legt Zijderveld uit. “Ze beginnen met jaar 1, doen het jaar er op jaar 2 enzovoorts. Het onderwijs staat niet meer zes jaar stil. In het verleden werd het daarvoor beschikbare budget ook niet in een jaar opgemaakt. Budget voor curriculum vernieuwing is nu opgenomen in het budget van de academie.”

5 procent-regeling
De door de AMR in het verleden afgedwongen 5 procent-regeling blijft ook in 2018 bestaan. “In geen enkel businessplan staat dat academies hier van af willen wijken”, zegt Zijderveld. Voor 2019 zal de regeling geëvalueerd worden en op basis daarvan wordt besloten wat er verder mee gebeurt.

De diensteenheden werken net als in 2017 met hetzelfde budget als in 2016. De raad vraagt zich af of dit betekent dat diensten moeten bezuinigen aangezien bijvoorbeeld loonkosten gestegen zijn. Volgens Zijderveld is daar geen sprake van. Die kosten zijn geindexeerd.

10 miljoen euro tekort
Avans heeft in 2018 als verwacht een tekort van 10 miljoen euro omdat de hogeschool onder meer investeert in de nieuwe Associate degree opleidingen. Zijderveld legt uit dat Avans financieel een van de meest gezonde hogescholen van Nederland is en juist daarom zo’n investering kan doen. “Het vermogen van de hogeschool neemt wat af maar we zakken niet onder de kritische grens.”

Ook in 2019 gaat het CvB uit van een tekort om in 2020 op nul uit te komen. Daarbij gaat het College ervan uit dat vanaf 2019 meer geld vanuit de overheid komt in verband met de invoering van het leenstelsel. “Het regeerakkoord is daarover helder. Wij hebben geen enkele reden om aan te nemen dat dit kabinet daar iets in zal wijzigen”, zegt Zijderveld.

Dinsdag 12 december wordt de begroting ter instemming besproken door de AMR.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?