Terug naar overzicht

Nieuw tekort Academie voor Deeltijd: CvB grijpt in om academie financieel gezond te maken

Om te voorkomen dat de Academie voor Deeltijd (AVD) voor het tweede jaar op rij afstevent op een tekort van meer dan 1 miljoen euro zet het College van Bestuur (CvB) in op verschillende maatregelen om de academie weer op koers te krijgen. Deze maatregelen vloeien voort uit een analyse die door interim-directeur André Gehring in opdracht van het CvB is uitgevoerd. Het plan van aanpak behelst een verandering op directieniveau en het anders inrichten van de organisatie en processen om zodoende de AVD financieel weer op orde te krijgen.

Dat de deeltijdacademie te veel geld uitgaf aan personeel en daardoor te duur onderwijs had, was eind vorig jaar al bekend bij het CvB. De directie is in januari begonnen met het niet verlengen van tijdelijke contracten en andere maatregelen om het tekort terug te dringen. Na de ziekmelding van de directeur eind maart, heeft het CvB André Gehring als interim-directeur in april gevraagd een analyse te maken en op basis daarvan te komen met een verbeterplan.

‘Wat we zagen, was dat tijdelijke contracten werden stopgezet, maar dat vaste medewerkers in dat gat sprongen en veel overuren gingen maken’

Tienduizend overuren
“De eerder genomen maatregelen bleken niet effectief genoeg”, zegt bestuursvoorzitter Paul Rüpp. “Wat we zagen, was dat tijdelijke contracten werden stopgezet, maar dat vaste medewerkers in dat gat sprongen en veel overuren gingen maken. Dan los je dus nog niks op.” In totaal zou er meer dan tienduizend uren aan overuren openstaan.

“Docenten gaven meer les dan vooraf was ingepland. Daarnaast maakte een deel van de collega’s extra uren, terwijl er nog docenten zijn die te weinig uren draaien. Bovendien zitten verhoudingsgewijs veel docenten bij de deeltijdacademie in een hogere schaal dan bij de andere academies”, zegt Gehring.

‘De academie is in korte tijd snel gegroeid en de betrokkenheid van alle medewerkers is erg hoog’

“Er is de afgelopen jaren hard gewerkt bij de Academie voor Deeltijd”, zegt Rüpp. “De academie is in korte tijd snel gegroeid en de betrokkenheid van alle medewerkers is erg hoog. Medewerkers zijn erg loyaal. Maar daardoor springen ze ook vrijwillig in als ze ergens een gat zien ontstaan en dat leidt tot veel overuren.”

Driehoofdige directie
Gehring heeft de afgelopen maanden gesproken met de academieraad, docenten en curriculumcommissies. Op basis van die gesprekken én de financiële analyse is hij gekomen met een verbeterplan dat de academie zowel organisatorisch als financieel op orde moet brengen. Dat plan is afgelopen week gepresenteerd aan de medewerkers in Den Bosch en Breda: de AVD krijgt een driehoofdige directie, de verschillende backoffices en het bedrijfsbureau worden samengevoegd, lessen worden efficiënter gegeven en docenten met onderuren worden mogelijk ingezet bij voltijdacademies en er wordt scherp gestuurd op heldere kaders.

De academie kan met de uitvoering van het nieuwe plan een sluitende begroting indienen voor 2019. Vanaf het nieuwe schooljaar 2018-2019 loopt de maandbegroting gelijk met de uitgaven. Rüpp: “Uit de reacties onder medewerkers is helder geworden dat er groot draagvlak is voor het plan van aanpak. Maar de academieraad is van mening dat de voorgestelde koerswijziging het beste kan worden uitgevoerd onder leiding van een nieuwe directie. Het CvB deelt die mening. Daarover zijn we nu in gesprek.” André Gehring blijft als interim-directeur tenminste aan tot eind september en in de tussentijd wordt er naar een nieuwe (interim) directie gezocht.

Zelfsturing
Belangrijk daarvoor is dat de verschillende clusters, die nu nog ieder hun eigen adjunct-directeur hebben, meer gaan samenwerken. “We gaan van een vijfhoofdige naar een driehoofdige directie. De organisatie moet meer zelfsturend worden waarbij de verantwoordelijkheden lager in de organisatie liggen”, geeft Gehring aan, “maar waarin de kaders wel heel duidelijk zijn aangegeven. Er moet vooraf goed nagedacht worden over het curriculum en de activiteiten gedurende het studiejaar en 6,75 dbu is daarbij het kader. Daar kun je niet van afwijken. Wil je iets nieuws doen, dan moet je andere dingen niet doen.”

Elk afzonderlijk cluster heeft nu een eigen backoffice naast het academiebrede bedrijfsbureau. “Die verschillende ondersteuners gaan we samenvoegen. Dat komt de organisatie van het onderwijs ten goede”, zegt Gehring. “Op die manier komt er meer rust in de academie en kunnen docenten zich focussen op onderwijs en ontwikkeling. We gaan de processen ook meer klantgericht inrichten’.

Schaal 10
Ook moet er meer balans komen in de docentenpopulatie van de academie. “We gaan alleen docenten in schaal 10 en 11 aannemen en bij onderuren kijken of medewerkers ook bij andere organisatieonderdelen van Avans aan de slag kunnen.”

Paul Rüpp geeft desgevraagd aan een aantal leerpunten van de snelle groei en de ontstane problemen bij de Academie voor Deeltijd mee te nemen naar die andere snel groeiende bedrijfsonderdelen van Avans: de academies voor Associate degrees in Roosendaal en Den Bosch. “Daar gaan we met iedere nieuwe medewerker het gesprek aan. Niet alleen over de geschiktheid voor de vacature maar ook de schaal waarin iemand werkt. Je ziet te vaak bij dit soort ontwikkelingen bij een grote organisatie dat vooral de dure krachten doorstromen naar het nieuwe onderdeel.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?