Terug naar overzicht

Cobex: student voelt zich benadeeld door open vragen en gaat in beroep

Illustratie: Daan van Bommel
Illustratie: Daan van Bommel

Een tweedejaarsstudent van de AD-opleiding Bedrijfskunde haalt in januari een 5.1 voor een tentamen. Als hij bij inzage zijn antwoorden vergelijkt, ziet hij dat hij minder punten heeft gekregen voor dezelfde antwoorden dan studiegenoten. Hij vindt dat hij benadeeld is en stapt naar het College van Beroep voor de Examens (Cobex).

Nadat de student zijn onvoldoende ontvangt, vraagt hij om inzage. Daarna vraagt hij om een herbeoordeling van zijn tentamen, wat ook gebeurt door een examinator. Daarbij wordt niet gekeken naar de inhoud van de antwoorden, maar of er fouten zijn gemaakt bij het optellen van het aantal punten. Dat blijkt niet het geval.

Bewijsmateriaal
De student is het er niet mee eens en vindt dat hij benadeeld is. Hij zou bewijsmateriaal hebben waaruit blijkt dat studiegenoten voor dezelfde antwoorden meer punten hebben ontvangen. ‘’Die documenten kan ik zo inbrengen’’, vertelt hij, waarna de Cobex-voorzitter vraagt waarom hij dat niet eerder al heeft gedaan. ‘’Ik wist niet dat dat moest, er werd me nooit naar gevraagd’’, laat hij weten.

Stom
De mogelijkheid om dit bewijs aan te leveren had de Avansstudent overigens al twee keer eerder, bij schikkingsgesprekken met de examencommissie van zijn academie. Daar kwam de student allebei de keren niet opdagen. Eén keer omdat het in zijn vakantie viel, en hij naar eigen zeggen niet op de hoogte was gesteld, de andere keer door privéomstandigheden. Dat verwijt de examencommissie hem. ‘’Ja, dat is inderdaad stom geweest. Ik heb er die tweede keer niet meer aan gedacht. Dat is mijn eigen schuld’’, zegt hij.

Subjectief
De student vindt dat de manier van toetsen – het gebruik van open vragen -, ervoor zorgt dat examinatoren op verschillende manieren naar antwoorden kijken. ‘’Als een zin ongeveer hetzelfde is maar net in andere woorden wordt geformuleerd, kan het zomaar zijn dat de ene examinator wél punten toekent en de ander niet. Het is subjectief’’, betoogt hij. ‘’Ik heb mijn antwoorden zelf doorgerekend en kom wel op een voldoende uit.’’

Mensenwerk
De examencommissie geeft toe dat het inderdaad om mensenwerk gaat, maar dat voor het tentamen goed is doorgesproken hoe antwoorden worden beoordeeld. Dat, in combinatie met het feit dat ze geen bewijsstukken van studiegenoten van de student hebben gezien, maakt dat ze menen dat de juiste stappen zijn gevolgd en ze in hun recht staan.

Termijn overschreden
Er is nog wel een dingetje, wat de Cobex-voorzitter aanhaalt: om een beroep te behandelen, moet een bezwaarschrift eigenlijk zijn ingediend binnen zes weken na de tentamenuitslag. Die termijn is overschreden. ‘’Ik heb weken contact gehad met het Bureau Tentaminering. En het wachten op reacties duurde daar telkens lang’’, verklaart de student. 

Daar haakt de Cobex-voorzitter gelijk op in. Het Bureau Tentaminering is namelijk niet de juiste plek om dit soort kwesties te bespreken. Dat gebeurt bij het Cobex. Informatie daarover is voor iedereen te vinden op Studentinfo.avans.nl. ‘’Daar was ik niet van op de hoogte. Het Bureau Tentaminering heeft me daar tot het eind nooit iets over het bestaan van Cobex verteld. Als ze dat meteen hadden gedaan, had ik ze natuurlijk gelijk benaderd.’’ 

Plank misgeslagen
Volgens de examencommissie had de student zelf moeten kijken hoe hij zijn beroep op tijd had moeten indienen. En als hij langer dan zes weken nodig had, had hij een zogeheten pro-forma beroep kunnen indienen. ‘’Dat staat klip en klaar op de site. Dat heeft hij echter niet gedaan. Ja, hij heeft het Bureau Tentaminering benaderd, maar dat is de verkeerde instantie. Daarmee heeft hij de plank volledig misgeslagen.’’

De student krijgt als laatste het woord. Hij benadrukt dat er veel van de uitspraak van het Cobex voor hem afhangt. ‘’Ik heb nu een 5.1, een toevoeging van 0.6 punt maakt voor mij een groot verschil. Zeker omdat ik dit jaar gewoon wil afstuderen. Herkansen kan ik dit collegejaar namelijk niet meer.’’

Het Cobex acht het beroep van de student ongegrond. De student moet het tentamen volgend jaar opnieuw maken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?