Terug naar overzicht

Avans heeft begin gemaakt met uitgeven van NPO-gelden

Foto: Geralt via Pixabay

Hoe staat het met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bij Avans Hogeschool? Om achterstanden door corona in het onderwijs weg te werken, kreeg elke onderwijsinstelling in Nederland dit jaar geld van de overheid. Onder de naam NPO-gelden kregen hbo en mbo gezamenlijk 2,7 miljard euro. Avans kreeg in totaal 67 miljoen; voor dit jaar 35,3 miljoen en voor volgend jaar 31,7 miljoen.

Dat geld gaat naar verschillende onderdelen binnen Avans. Het hoogste bedrag, 32,9 miljoen euro, is compensatie van het collegegeld dat de hogeschool misloopt. Studenten betalen dit studiejaar namelijk de helft van het collegegeld. Verder gaat er zo’n 18,1 miljoen naar het groeiend aantal nieuwe studenten binnen Avans. De school ontvangt voor elke nieuwe student na twee jaar geld van de overheid. Avans hoeft nu geen twee jaar te wachten want het geld is nu al beschikbaar.

Begeleiding
Nog eens 16 miljoen is gereserveerd voor het wegwerken van de achterstanden die studenten hebben opgelopen door corona. Uit gesprekken met docenten en studenten kwam duidelijk naar voor dat er geïnvesteerd moet worden in het aanbieden van extra begeleiding. Met coaching kunnen studenten beter begeleid worden voor, tijdens en na de studie. Tevens is het welzijn van de studenten en de sociale verbinding tussen de studenten zelf en de school belangrijk; zoals het pro-actief benaderen van kwetsbare studenten. Docenten willen dat de werkdruk wordt verminderd.

Sarah Wilton

Goedkeuring
“Het loopt”, begint Sarah Wilton, lid van het College van Bestuur van Avans en verantwoordelijk voor deze geldstromen binnen Avans. “Het heeft even geduurd voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap duidelijkheid gaf over de exacte invulling.” Bij het maken van het plan voor de NPO-gelden werden docenten en studenten betrokken en ook de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) stemde met het plan in.

Personeel
Een groot deel van de 16 miljoen euro geeft Avans uit aan extra personeel om de doelen te behalen. Er zijn zes extra studieadviseurs aangenomen die zijn aangesteld om studenten, die door het uitstellen van het bindend studieadvies (BSA) in de knoop zijn gekomen, extra te ondersteunen. Het ontwikkelcentrum en het decanaat worden uitgebreid. Er komen peercoaches bij: studenten die studenten helpen. In het plan staat dat er 21 nieuwe mensen moeten komen voor het afnemen en extra regelen van toetsing.

Specialisme
“Het zijn vaak tijdelijke vacatures die specifiek zijn en dat vraagt een hoop creativiteit van de organisatie. Avans staat voor een duurzame arbeidsrelatie met de medewerkers. Maar dat is met deze tijdelijkheid van het programma niet altijd even makkelijk”, concludeert Wilton. “Er is zeker personeel te vinden. Maar mensen vinden voor de hoog specialistische functies van het juiste niveau is een uitdaging en dan met name in de richting van de ICT.”

Voortgangsrapportage
Uit een eerste voortgangsrapportage van het Ministerie van OCW over de uitwerking en doorvoering van de NPO-gelden blijkt dat scholen in Nederland verschillende knelpunten ervaren. In dat rapport van 28 oktober staat dat scholen weten waar het geld naartoe moet, maar dat de uitvoering nog lastig is. Het vinden van personeel en de tijdelijkheid van het programma is een obstakel.

Academies
Academies ontvangen geld om op hun eigen manier de achterstanden weg te werken. Het is op dit moment nog niet overal duidelijk hoe academies dat uitgeven. Wilton: “We moeten geen geld uitgeven om het uitgeven, we moeten steeds de afweging maken in hoeverre het bijdraagt aan de doelstellingen van het NPO.”

Blij is Wilton om te zien dat verschillende academies creatief omgaan met de NPO-gelden. Zoals de opleiding Ondernemerschap & Retail Management (ORM) in Den Bosch. Zij hebben een klas in het leven geroepen om de dertig studenten die vorig jaar net hun propedeuse niet hebben gehaald, er doorheen te slepen om alsnog binnen een jaar hun propedeuse te halen. “Dat vind ik getuigen van lef”, zegt Wilton.

En wat nog meer
Avans heeft nog meer plannen met het geld. Zo moet het blended onderwijsaanbod versterkt worden. Ook is er ruim twee miljoen euro voor extra toetsen en kansen of het versneld aanbieden van vakken. Ook kan er nu extra ruimte worden gehuurd, zoals een laboratorium. Internationale studenten krijgen meer begeleiding en stages krijgen ook de aandacht. Ook komt er meer aandacht voor de studiekiezers. Met de NPO-gelden wordt het HBO Intro Festival uitgebreid en komen er extra Switchgroepen.

Avans wil meer contactmomenten tussen studenten organiseren zoals kennismakingsborrels, een afsluitingsfestival, excursies en reizen. De Avans Vitality Week is voor een deel betaald uit deze gelden en tevens is er binnenkort gratis groente en fruit op de hogeschool te vinden. Ook studentenverenigingen kunnen aanspraak maken op het geld.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?