Terug naar overzicht

Meerjarenbegroting Avans: begrotingstekort, maar genoeg vertrouwen en eigen vermogen om op te vangen

Avans Hogeschool

Avans is financieel gezond. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting 2023-2027 die onlangs is goedgekeurd door de Avans Medezeggenschapsraad. Wel is er een groter begrotingstekort dan eerder verwacht. Dat heeft te maken met de hoge inflatie in Nederland, die raakt mogelijk ook Avans. Mede daardoor is het nog maar de vraag of alle investeringen zoals beoogd kunnen doorgaan.

”Avans is financieel gezond”, vertelt Raoul Soogelee, financieel beleidsadviseur bij de Diensteenheid Financiën en Studentadministratie. “Idealiter wil je als organisatie geen tekorten, maar Avans is prima in staat om de begrote tekorten op te vangen zonder dat de continuïteit van de organisatie in het geding is.”

“Avans kan en zal blijven investeren in goed onderwijs en onderzoek en daarmee ook in onze gebouwen. Wij kunnen en willen dit duurzaam en blijvend doen op een financieel uitlegbare manier”, voegt Sarah Wilton, portefeuillehouder financiën van het College van Bestuur (CvB), daaraan toe.

Begrotingstekort
De hogeschool heeft voor 2023 een begrotingstekort van 7.5 miljoen euro en dat is groter dan voorzien bij het opstellen van de planningsbrief. In de planningsbrief worden (financiële) kaders en beleidsuitgangspunten vastgesteld voor het kalenderjaar. Volgens Soogelee is het een logisch gevolg van de huidige staat van de wereld. Alles wordt duurder: “De prijzen voor bouwmaterialen, die nodig zijn voor de huisvestings- en verbouwplannen, en alle andere prijzen stijgen. Wij verwachten ook een duurdere cao”, zegt hij.

Voor 2024 en 2025, jaren die onderdeel zijn van Ambitie 2025, kan Avans de begrote lasten als gevolg van de inflatie en de forse investering in Ambitie 2025 niet opvangen. Voor 2024 begroot de hogeschool daarom een tekort van 24 miljoen euro, voor 2025 is dat 24.5 miljoen. “De investeringen in Ambitie2025 zijn stevig en die doen wij als CvB van harte om onze doelstellingen te behalen; ons eigen vermogen en onze solide financiële huishouding maken dit mogelijk”, aldus Wilton.

Spaarpot
Door de gestegen kosten bouwt Avans haar eigen vermogen af met 56 miljoen euro. Dat is geen reden tot zorg, verzekert Soogelee. “Je moet het eigen vermogen zien als de spaarpot van Avans. Als je een tekort hebt, neemt die spaarpot af. Maar ons eigen vermogen is groot genoeg, de continuïteit van Avans is niet in het geding. We kunnen er best wat uithalen”, zegt hij. Een eigen vermogen is volgens Serge Mouthaan, woordvoerder van Avans, bovendien bedoeld om te investeren in het onderwijs. Iets wat de hogeschool ook doet. “Om Ambitie 2025 te realiseren en het onderwijs van de toekomst van hoge kwaliteit te ontwikkelen”, zegt hij.

Avans streeft ernaar om voor de jaren 2026 en 2027 wel een sluitende begroting te hebben, zeker het met het oog op de volgende Ambitie.

Geen invloed op studenten
Studenten die nu aan de hogeschool studeren, merken volgens Soogelee overigens niets van een begrotingstekort. “Alles draait gewoon door zoals het hoort te draaien. We houden de boel op stoom.”

Compensatie
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is de belangrijkste financier van Avans. “In principe wordt Avans door het ministerie in de rijksbijdrage gecompenseerd voor de prijsinflatie van de kosten. Maar door de hoge prijsinflatie compenseert de overheid momenteel heel veel partijen voor grote bedragen en dat zal waarschijnlijk betekenen dat de overheid daarin keuzes moet maken. Daardoor bestaat het risico dat de kostenstijging door de inflatie groter is dan de compensatie die Avans ontvangt van het ministerie. Maar dat weten we nog niet zeker. We hebben in de begroting de inschatting gemaakt dat we niet alles gecompenseerd krijgen. Dus moeten we het zelf opvangen en daardoor ontstaan dan ook onder andere de tekorten. Doordat we een goede positie hebben, kunnen we die keuze maken.”

Het is voor Avans de komende tijd van belang om de inflatie in de gaten te houden. “Het is een onzekere tijd. Het is lang geleden dat het zo onzeker was als nu. Het ging nog nooit zo vaak over inflatie als in het afgelopen jaar.”

Lening
De hogeschool gaat de komende jaren op verschillende locaties (ver)bouwen. In de meerjarenbegroting gaat het om een bedrag van totaal 385.2 miljoen euro. Om dat te kunnen betalen, is een lening nodig die eind 2027 oploopt tot bijna 195 miljoen euro. Zo’n grote lening vindt de hogeschool onwenselijk en het is ook nog maar de vraag of banken voor zo’n bedrag een lening willen geven aan Avans.

Als de financiële situatie wereldwijd niet verandert, bestaat daarom de kans dat niet alle beoogde investeringen in de nieuwe huisvesting doorgang kunnen vinden. Dat de huisvestingsplannen gefaseerd worden uitgevoerd, is daarvan een zichtbaar eerste gevolg. Avans gaat er vooralsnog vanuit dat de bouwplannen gewoon doorgang vinden.

Soogelee geeft overigens aan dat het normaal is dat Avans een lening afsluit bij zulke grote investeringsplannen. “Dat doe je zelf ook als je je huis gaat verbouwen. Alleen wil je niet te veel lenen, want je moet uiteindelijk de lening kunnen terugbetalen en je zult rente moeten betalen.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?