Terug naar overzicht

NSE: studiedruk te hoog, vinden veel studenten

Illustratie: Elmarye Aaij

Bijna vier op de tien studenten vinden de studiedruk te hoog. Aan de universiteit is de druk nog net iets hoger dan aan de hogescholen, volgens hun antwoorden in de Nationale Studenten Enquête.

Hoe tevreden zijn studenten over hun opleiding, docenten, toetsen en faciliteiten? Meer dan 289 duizend hbo’ers en wo’ers hebben dit voorjaar de Nationale Studenten Enquête ingevuld. 

Aan de universiteiten is ruim tachtig procent van de studenten tevreden of zelfs zeer tevreden over de opleiding ‘in het algemeen’, terwijl slechts vijf procent van hen ontevreden (of ‘zeer ontevreden’) is. 

De waardering voor de hogescholen is lager. Van alle hbo’ers is 67 procent tevreden (of zeer tevreden) over de opleiding in het algemeen. Negen procent is ontevreden en bijna één op de vier studenten oordeelt ‘neutraal’.

De studenten van landbouwopleidingen (hbo en wo bij elkaar) hebben de meeste waardering voor hun opleiding. De laagste rapportcijfers krijgen de opleidingen in de sector onderwijs en de economische studies. 

© HOP. Bron: NSE 2023

Studiedruk
In de enquête is ook gevraagd naar de studiedruk. Zowel in het hbo als in het wo vindt 55 procent van de studenten de studiedruk ‘precies goed’, terwijl een flink deel de druk te hoog noemt: ruim 37 procent. 

Hbo’ers menen wat vaker dan wo’ers dat hun opleiding juist iets meer zou mogen eisen. Overigens wordt er in de NSE niet gevraagd hoeveel uur de studenten ongeveer aan hun opleiding besteden.

© HOP. Bron: NSE 2023

Betrokkenheid
De stichting Studiekeuze123, die de enquête in opdracht van het ministerie van Onderwijs organiseert, wijst op de relatief hoge scores voor sfeer en betrokkenheid. Zo is 85 procent van de studenten het eens met de stelling ‘Ik voel me veilig om mezelf te zijn op de instelling waar ik studeer’, terwijl vier procent het ermee oneens is. “Dat laat zien dat de meeste studenten zich op hun gemak voelen bij hun opleiding”, oordeelt directeur-bestuurder Ingrid Kolkhuis Tanke. 

Over de informatie die ze van de opleiding krijgen, zijn studenten minder tevreden: veertien procent (één op de zeven studenten) geeft er een onvoldoende voor, al blijft de meerderheid positief. 

“Bij de hbo-bachelorstudenten lijkt de ontevredenheid over dit onderwerp te groeien naarmate ze langer studeren”, schrijft Studiekeuze123. Van de hbo-eerstejaars is dertien procent ontevreden, tegen 22 procent van de vierdejaars.

Corona
De coronacrisis sloeg een flinke deuk in de tevredenheid van studenten en daar is het hoger onderwijs nog steeds niet van hersteld. Vóór de coronacrisis was 84 procent van de wo-studenten en 73 procent van de hbo-studenten ‘in het algemeen’ tevreden met hun opleiding. 

De vragenlijst is in 2021 aangepast, dus de meeste uitkomsten zijn niet meer goed vergelijkbaar, maar de eerste vraag (hoe tevreden ben je over je opleiding in het algemeen?) is nog vrijwel hetzelfde. De scores waren vroeger dus vier à vijf procentpunt hoger.

Sterke en zwakke kanten
De uitkomsten van de NSE verschijnen op de website Studiekeuze123.nl, waar jongeren zich kunnen oriënteren bij hun studiekeuze. Ook weekblad EW (voorheen Elsevier) en de Keuzegids baseren zich op de uitkomsten. 

De studentenenquête is omstreden, omdat de uitkomsten tot ranglijstjes leiden. Wat zeggen die studentenoordelen eigenlijk over de kwaliteit, vragen critici. En hoe vergelijkbaar zijn de scores tussen twee opleidingen precies? 

In het verleden waren er bovendien problemen met de uitvoering van de enquête, wat bij de instellingen tot onwil leidde. De hogescholen hebben vlak voor de coronacrisis een jaar niet meegedaan. Het toenmalige kabinet heeft deelname daarna verplicht gesteld.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?