Terug naar overzicht

Avans heeft voor 2024 minder groot begrotingstekort dan verwacht

Avans aan de Hogeschoollaan in Breda

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) keurde vorige week de begroting voor 2024 goed. Daarin is te zien dat de hogeschool volgend jaar een begrotingstekort van 12,9 miljoen euro heeft, meer dan 10 miljoen euro minder negatief dan voorzien. Dat komt door tijdelijke meevallers.

“Avans staat er goed voor en behoort financieel tot de beste hogescholen van Nederland. We hebben een grote reserve en zitten boven de signaleringswaarden die vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het gebied van liquiditeit en cashpositie worden gesteld”, zegt Philippe van Puymbroeck, CFO en directeur bij de Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie (DFS).

Tijdelijke meevallers
Voor 2024 begrootte Avans vorig jaar nog een tekort van 24 miljoen euro. Dat bedrag kwam mede tot stand door de inflatie en forse investeringen in Ambitie2025. Door tijdelijke meevallers is er nu een tekort van 12,9 miljoen euro. Die financiële meevallers zijn te danken aan getemporiseerde bouwplannen en doorgeschoven ambitiemiddelen, maar vooral aan een grotere verwachte daling in het aantal studenten op Avans.

Dat zit zo: Avans krijgt financiering van het ministerie van OCW op basis van het aantal studenten dat aan de hogeschool staat ingeschreven. Dat is voor 2024 gebaseerd op het studentenaantal van studiejaar 2022-2023, de zogeheten T-2-regeling. Het aantal studenten voor 2023-2024 is sterker gedaald dan gedacht. Avans heeft academies daarop laten voorsorteren in hun kostenstructuur en het personeelsbestand laten mee-evolueren. Daarmee dalen de kosten, terwijl de financiering van Avans stabiel blijft. “Nu krijgen we dus relatief meer middelen en hebben we een tijdelijk positief verschil”, zegt Van Puymbroeck.

De AMR stemde met 22 stemmen voor en 1 tegen in met de begroting. Wel gaf de raad in de instemmingsbrief aan het College van Bestuur (CvB) aan dat ze in grote mate betrokken willen blijven bij de concernanalyse en de ontwikkeling van de meerjarenbegroting die leidt tot de planningsbrief 2025. Daarin worden (financiële) kaders en beleidsuitgangspunten vastgesteld voor het kalenderjaar.

Tekort niet erg
Ondanks de tijdelijke meevallers blijft er wel een tekort. Dat is volgens de DFS-directeur echter niet erg en is iets waar studenten en medewerkers niets van merken. “Het tekort wordt veroorzaakt door investeringen in de Ambitie 2025. Dat zijn voorziene en geplande uitgaven en die halen we uit onze reserves”, verzekert hij.

Afbouw eigen vermogen
In de meerjarenbegroting, waar de AMR geen instemmingsrecht op heeft, is te lezen dat het eigen vermogen van de hogeschool wordt afgebouwd tot 180 miljoen euro. Geld uit het eigen vermogen gaat naar Ambitie2025 en wordt gebruikt om het dalende studentenaantal op te vangen. “We gaan naar een kostenreductie en nemen daar onze tijd voor, om goed doordachte beslissingen te kunnen nemen”, aldus Van Puymbroeck.

In de meerjarenbegroting is verder te zien dat Avans in 2025 een begrotingstekort verwacht van 27,2 miljoen euro. Dat is groter dan in andere jaren. Dat komt volgens de DFS-directeur grotendeels door de Ambitie 2025, maar ook doordat Avans dan gefinancierd wordt op het huidige aantal studenten. Dat ligt lager dan nu, met een grotere uitstroom, wat minder bekostiging betekent. “Onze kostenstructuur beweegt momenteel maar gedeeltelijk mee met het dalen van de baten. Er is bij Avans nog geen mechanisme dat ervoor zorgt dat alle kosten dalen wanneer de baten dalen. Vanaf 2025 hebben we dus gedurende enkele jaren een groter tekort. Het CvB heeft wel beslist dat er in het kader van financiële duurzaamheid een sluitende begroting komt vanaf 2028”, zegt Van Puymbroeck.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?